JURIDISCHE INFORMATIEEen kort overzicht van gegevensbescherming

1. Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp Gegevensbescherming treft u aan in onze Verklaring betreffende gegevensbescherming die onder deze tekst is vermeld.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?
De exploitant van de website verzamelt de gegevens op deze website. De contactgegevens treft u aan in de colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd, zodra u naar onze website gaat.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos beschikbaar te stellen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos inlichtingen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt bovendien het recht om correctie, blokkering of het wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp Bescherming van persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon is vermeld. Verder heeft u een recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van externe aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden verwezen. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde gegevens daarover treft u in de volgende Verklaring betreffende gegevensbescherming aan.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze Verklaring betreffende gegevensbescherming treft u informatie aan over de mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte gegevens Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's vatten de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus op. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming alsmede met deze Verklaring betreffende gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze Verklaring betreffende gegevensbescherming licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze licht ook toe hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) hiaten ten aanzien van de veiligheid kan hebben. Een ononderbroken bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing naar de verantwoordelijke locatie

De verantwoordelijke locatie voor gegevensverwerking op deze website is:
Müller & Sohn GmbH & Co. KG Metall-Aufbereitungswerk
Harkortstraße 22
D-45549 Sprockhövel-Haßlinghausen
Bedrijfsleiders: Rainer Kämper, Matthias Kämper
Telefoon: +49 (0)2339-605-5
E-mail: info@aluminiumonline.de

De verantwoordelijke locatie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist (bijv. naam, e-mailadres, e.a.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel processen met gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde processen betreffende gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

Bij wettelijke overtredingen van de Verordening betreffende gegevensbescherming heeft de betrokkene een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. De verantwoordelijke toezichthouder bij wettelijke kwesties betreffende gegevensbescherming is de federale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming alsmede hun contactgegevens treft u aan via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op data-portabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een externe partij in een gangbare, machineleesbare indeling te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-encryptie

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de pagina stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen, omdat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wijzigt en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door externe partijen worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkeren, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze inlichtingen over de over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst daarvan en de ontvanger, alsmede het doel van de gegevensverwerking, en evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor alsmede voor verdere vragen over het onderwerp Persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon is vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagd advertentie- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke maatregelen voor bij de ongewenste toezending van advertentie-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Gegevensregistratie op onze website Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zgn. cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bestemd om ons assortiment gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zgn. "Sessie-cookies". Deze worden na het afsluiten van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen, totdat u deze wist. Met deze cookies zijn wij in staat om uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat cookies slechts in individuele gevallen worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies in bepaalde situaties of in het algemeen wordt uitgesloten en dat het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website zijn beperkt.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronisch communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) zijn vereist, worden op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze Verklaring betreffende gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Contactformulier

Wanneer u aanvragen naar ons toestuurt via het contactformulier, slaan wij uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor aansluitende vragen bij ons op. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, gebeurt daardoor uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een informele mededeling via e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitvoerde processen betreffende gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, totdat u van ons eist om deze te wissen, uw toestemming voor opslag herroept of totdat het doel van de gegevensopslag niet meer bestaat (bijv. nadat uw aanvraag werd behandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.4. Analysehulpmiddelen en reclame Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de websiteanalysedienst Google Analytics. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zgn. “Cookies”. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP- adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens en wij implementeren de meest strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming in hun geheel bij gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "Demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt, die uitspraken over leeftijd, geslacht en belangstellingen van bezoekers van de pagina bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op belangstellingen gerichte reclame van Google alsmede uit bezoekergegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren, of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals onder punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie" weergegeven, in het algemeen verbieden.

5. Newsletter Gegevens Newsletter

Wanneer u de op de website aangeboden Newsletter wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres alsmede gegevens nodig, waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u zich akkoord verklaart met de ontvangst van de Newsletter. Meer gegevens worden niet resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie. Wij geven deze niet door aan externe partijen.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de Newsletter werden ingevoerd, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e- mailadres, alsmede het gebruik daarvan voor verzending van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de Newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitvoerde processen betreffende gegevensverwerking blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

De gegevens die wij van u hebben opgeslagen met als doel de ontvangst van de Newsletter, worden door ons tot aan uw uitschrijving van de Newsletter opgeslagen en na de afzegging van de Newsletter gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven hierdoor onverminderd van kracht.

MailChimp

Voor de verzending van Newsletters maakt deze website gebruik van de diensten van MailChimp. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. de verzending van Newsletters kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert om de Newsletter te ontvangen (bijv. e-mailadres), worden deze op de servers van MailChimp in de VS opgeslagen.

MailChimp beschikt over een certificering conform het “EU-US-privacyschild”. Het “Privacyschild” is een akkoord tussen de Europese Unie (EU) en de VS dat de naleving van de Europese standaard betreffende gegevensbescherming in de VS dient te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze Newsletter-campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, brengt een bestand dat zich in de e-mail bevindt (zgn. web-beacon), een verbinding tot stand met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden vastgesteld of een Newsletter-bericht werd geopend en op welke links evt. werd geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van de oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze gegevens kunnen niet aan de betreffende ontvanger van de Newsletter worden toegewezen. Deze zijn uitsluitend bestemd voor de statische analyse van Newsletter-campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige Newsletters beter aan te passen aan de belangstellingen van de ontvangers.

Wanneer u geen analyse door MailChimp wenst, moet u de Newsletter afzeggen. Hiervoor stellen wij in elk Newsletter- bericht een overeenkomstige link ter beschikking. Verder kunt u de Newsletter ook direct via de website afzeggen.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen door de Newsletter af te zeggen. De rechtmatigheid van de reeds uitvoerde processen betreffende gegevensverwerking blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

De gegevens die wij van u hebben opgeslagen met als doel de ontvangst van de Newsletter, worden door ons tot aan uw uitschrijving van de Newsletter opgeslagen en na de afzegging van de Newsletter zowel van onze servers als van de servers van MailChimp gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), blijven hierdoor onverminderd van kracht. Meer informatie treft u aan in de bepalingen betreffende gegevensbescherming van MailChimp onder: https://mailchimp.com/legal/terms/.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt, een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze onlineaanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de betekenis van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, maakt uw computer gebruik van een standaardschrift.

Meer informatie over Google Web Fonts treft u aan onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze gegevens worden doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze onlineaanbieding en in het belang van de gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die wij op de website hebben aangegeven. Dit vormt een rechtmatig belang in de betekenis van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.